Vir meer inligting besoek ons nasionale webblad: www.mannevandiewoord.com       

Bybel Verse

 

Josua 1:8-9

8 Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. 9 Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan.”

2 Korintiërs 13:4-8

4
Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie.

5
Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.
6
Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid.
7
Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.
8
Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal uitgedien raak.

5 Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie.
6
Ken Hom in alles wat jy doen en Hy sal jou die regte pad laat loop.
7 Moenie dink jy het die wysheid in pag nie, dien die Here en vermy wat sleg is:
8
dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam.


1 Johannes 2:3-6

3 As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons Hom ken. 4 Iemand wat sê: “Ek ken Hom,” maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leuenaar, en die waarheid is nie in hom nie. 5 Wie sy woord egter gehoorsaam — in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in Hom is. 6 Wie beweer dat hy in Hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het.


Efesiërs 4:2-6

2 Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. 3 Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe.
4
Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het.
5 Daar is net één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon.


Efesiërs 6:1-4

Ouers en kinders
(Vgl. Kol. 3:20-21)

1 Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis.
2
“Eer jou vader en jou moeder” is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by:

3
“sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.”

4
En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil.

Spreuke 10:19

19 Met baie praat bly die sonde nie uit nie; wie sy woorde tel, is verstandig.


2 Johannes 1:6

6 En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe.

4 Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom.


Jakobus 1:19-21

19 My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 20 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. 21 Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want dié woord kan julle red.


1 Petrus 5:6-7

6 Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat Hy julle kan verhoog op die tyd wat Hy bestem het. 7 Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.


Jakobus 2:10-13

10 As iemand die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. 11 God wat gesê het: “Jy mag nie egbreuk pleeg nie,” het ook gesê: “Jy mag nie moord pleeg nie.” As jy nou nie egbreuk pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n oortreder van die hele wet. 12 Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal word volgens die wet wat vry maak. 13 Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.

U woord vergeet ek nie

1 Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die woord van die Here.
2 Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, dié wat met hulle hele hart sy wil doen,
3
geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel.
4
U het u bevele gegee dat dit ten volle uitgevoer moet word.
5
As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan hou!
6
As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad-op wees nie.
7
U bepalings is regverdig; as ek hulle ter harte neem, sal ek U loof met 'n opregte hart.
8
Ek sal my aan u voorskrifte hou: moet my tog nooit verlaat nie.
9
Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord!
10
Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u gebooie nie.

1 Samuel 2:3

3 “Julle moenie in hoogmoed bly praat nie, moenie aanmatigende dinge sê nie, want die Here is 'n God van diepe kennis, dade word deur Hom getoets.


Psalms 119:56-62

56 Om u bevele uit te voer, is vir my die lewe.
57
Ek het gesê: “Dít is my lewe, Here, om u woord te gehoorsaam.”
58
Ek smeek U met my hele hart: “Wees my genadig, soos U beloof het.
59
Ek het die koers van my lewe oordink en na u verordeninge teruggekeer.
60
Ek talm nie, ek haas my om u gebooie te onderhou.”
61
Die goddeloses wou my in hulle strikke kry, maar ek het u wet nie verontagsaam nie.
62
Selfs in die middel van die nag staan ek op om U te loof vir u regverdige bepalings.


1 Samuel 16:7

7 Maar Hy sê vir Samuel: “Moenie na sy voorkoms of sy buitengewone lengte kyk nie, want Ek het hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike.”


Romeine 6:17-18

17 Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. 18 Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen.


Spreuke 18:21

21 Die tong het mag oor dood en lewe; dié wat lief is om te praat, sal die gevolg dra.


Psalms 55:6

Dryf hulle uitmekaar, Here, maak hulle taal onverstaanbaar vir mekaar.


2 Korintiers 10:3

Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.


Matt 12:29

“Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie?
Eers dan sal hy sy huis kan beroof." 

MvdW Facebook